...
جناب آقای حسینیان جناب آقای حسینیان مدیریت دبیرستان
جناب آقای حسینیان مدیریت دبیرستان کارشناسی مخابرات و لیسانس علوم حدیث جزئیات پروفایل
جناب آقای جعفری جناب آقای جعفری معاونت آموزش
جناب آقای جعفری معاونت آموزش کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک جزئیات پروفایل
جناب آقای فاطمی سیرت جناب آقای فاطمی سیرت معاونت انضباطی
جناب آقای فاطمی سیرت معاونت انضباطی کارشناسی ارتباطات جزئیات پروفایل
جناب آقای حمیدیان جناب آقای حمیدیان معاونت تربیتی
جناب آقای حمیدیان معاونت تربیتی کارشناسی روابط عمومی جزئیات پروفایل
جناب آقای درویش جناب آقای درویش معاونت روابط عمومی
جناب آقای درویش معاونت روابط عمومی کارشناسی ارشد روابط عمومی
جزئیات پروفایل
جناب آقای شکوری جناب آقای شکوری مدیر آموزش
جناب آقای شکوری مدیر آموزش کارشناس ارشد مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل
جناب آقای هژیریان جناب آقای هژیریان مدیر انضباطی
جناب آقای هژیریان مدیر انضباطی کارشناسی حقوق جزئیات پروفایل
جناب آقای آشوغ جناب آقای آشوغ مدیر فرهنگی
جناب آقای آشوغ مدیر فرهنگی کارشناسی مهندسی صنایع جزئیات پروفایل
جناب آقای دوستی جناب آقای دوستی معاونت اداری
جناب آقای دوستی معاونت اداری جزئیات پروفایل
جناب آقای افضل آبادی جناب آقای افضل آبادی مدیر دروس
جناب آقای افضل آبادی مدیر دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی جزئیات پروفایل
جناب آقای مرگن جناب آقای مرگن مسئول تربیت بدنی
جناب آقای مرگن مسئول تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی جزئیات پروفایل
جناب آقای اسفلانی جناب آقای اسفلانی مدیر رسانه
جناب آقای اسفلانی مدیر رسانه کارشناسی مهندسی شیمی جزئیات پروفایل
جناب آقای مردی جناب آقای مردی مسئول و مشاور پایه دهم
جناب آقای مردی مسئول و مشاور پایه دهم کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی مهندسی
جزئیات پروفایل
جناب آقای حامدی جناب آقای حامدی مسئول و مشاور پایه یازدهم
جناب آقای حامدی مسئول و مشاور پایه یازدهم کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی جزئیات پروفایل
جناب آقای شجاعی زاده جناب آقای شجاعی زاده مسئول و مشاور پایه دوازدهم
جناب آقای شجاعی زاده مسئول و مشاور پایه دوازدهم مهندس مکانیک جزئیات پروفایل
جناب آقای بخشی جناب آقای بخشی مسئول و مشاور پایه دوازدهم
جناب آقای بخشی مسئول و مشاور پایه دوازدهم فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت جزئیات پروفایل
دکتر جانی زاده دکتر جانی زاده مسئول طرح و برنامه
دکتر جانی زاده مسئول طرح و برنامه دکترای مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل